Įgyvendinamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas

Įgyvendinamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas

Nuo 2015 m. liepos 1 d. Lietuvos žmogaus teisių centras įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kurio tikslas yra viešojoje erdvėje gilinti žinias apie asmenų lygybę, galimus žmogaus teisių diskriminacijos atvejais gynimo būdus bei didinti visuomenės sąmoningumą lygybės klausimaisugdyti pagarbą skirtingoms žmonių grupėms, pasitelkiant inovatyvius metodus, t.y. žmogaus teisių kino festivalį „Nepatogus kinas“ bei žmogaus teisių naujienų portalą „Manoteises.lt“.

Kodėl reikia šio projekto?

Vadovaujantis LR Teisingumo ministerijos užsakymu[1] 2014 m. atliktos apklausos statistiniais duomenimis, Lietuvos žmonėms labiausiai trūksta informacijos, susijusios su žmogaus teisių apsauga (35 proc.), bendrųjų teisinių žinių (35 proc.). Lietuvos gyventojams nėra lengvai prieinama susisteminta ir nuolat atnaujinama informacija apie žmogaus teises ir jų gynybos būdus, trūksta aktualių, su žmogaus teisėmis susijusių klausimų komentaro. Todėl visuomenė stokoja elementarių žinių žmogaus teisių srityje, nėra tinkamai informuota apie organizacijas ir institucijas, veikiančias žmogaus teisių srityje, nežino į ką kreiptis.

Tai parodo ir žemas skundų, pateikiamų dėl diskriminacijos atvejų skaičius, kai tuo tarpu LŽTC atliktas diskriminacijos darbo rinkoje tyrimas 2013 m. parodo, kad tiek darbdaviai, tiek apklaustos nevyriausybinės organizacijos diskriminacijos atvejų žino daug daugiau. Tačiau žmonės dėl jų nesiskundžia, dažnai nežinodami, kur kreiptis, kai kuriais atvejais – dėl to, kad nepasitiki institucijomis, tiriančiomis skundus.

Šią informacijos trūkumo spragą sistemingu darbu siekia užpildyti LŽTC, pasitelkiant svetainę www.manoteises.lt. Ši internetinė svetainė išlieka bene vienintele interneto svetaine, pateikiančia susistemintą informaciją apie žmogaus teises. Svetainę kas mėnesį lanko daugiau nei 10 000 vartotojų.

Svetainėje nuolat pateikiami straipsniai, skatinantys žinių plėtrą asmenų lygybės tema, pateikiantys organizacijų, dirbančių anti-diskriminacijos tema iniciatyvas, įtraukianti asmenis į aktyvią pilietinę veiklą – manoteises.lt pateikia asmenims galimybę inicijuoti peticijas (iš trijų, dvi inicijuotos peticijos buvo lygių galimybių tema).

Nuosekliu darbu žmogaus teisių srityje, svetainės turinys nuolat skatina Lietuvos gyventojų žinių plėtrą, prisideda prie socialinės aplinkos gerinimo, padeda valstybei užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, skatina žmonių aktyvumą ginant pažeistas teises, ypatingai diskriminacijos, neapykantos kurstymo atvejais.

Siekiant neprarasti jau sukurto įdirbio bei toliau vystyti kokybišką, aukšto standarto svetainės turinį, rengti straipsnius siekiant mažinti diskriminaciją LR Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais, taip didinti visuomenės sąmoningumą ir ugdyti pagarbą žmogui, reikia tiek žmogiškųjų, tiek finansinių išteklių. Nuo 2015 m. gegužės mėn. svetainė manoteises.lt finansavimo neturi, todėl negali teikti nei nuolatinių konsultacijų, tarp jų – diskriminacijos atvejais, skatinti pozityvaus diskurso lygybės tema vystymo.

Daugelį metų iš eilės Etninių tyrimų institutas, vykdantis visuomenės nuostatų tyrimą[2], nustato, kad neigiamos nuostatos tam tikrom atskirties grupėms beveik nekinta. Nuo 2005 m. atliekamas visuomenės nuostatų tyrimas rodo, kad romų etninė bendruomenė sulaukia blogiausios visuomenės reakcijos ir per 10 tyrimo metų ši neigiama nuostata mažai kito. Taip pat neigiamų nuostatų sulaukia ir tokios grupės kaip LGBT bendruomenė, psichikos negalią turintys asmenys, rytų Ukrainos įvykių kontekste pastebimai blogėja nuostatos ir Lietuvoje gyvenančių rusų tautinės bendruomenės narių atžvilgiu.

2014-2015 m. Lietuvos žmogaus teisių centro užsakymu atliko tyrimo „Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose“duomenimis, tirtas interneto dienraščių diskursas, tampantis vienu svarbiausių šaltinių tarpetniniais, LGBT žmonių klausimais sąlyginai etniškai ir rasiškai homogeniškoje Lietuvos visuomenėje, į pirmą planą iškeliantis vienas, o nustumiantis kitas aktualias, svarbias temas ir problemas (pvz. vaikų švietimo (romų), integracijos į darbo rinką, diskriminacijos, etc.), taip pat daugiausia atstovaujantis dominuojančioms grupėms ir tokiu būdu konstruojantis šių grupių vaizdinį „iš viršaus“, sudaro prielaidas neigiamoms visuomenės nuostatoms apie šias grupes formavimuisi. Lietuvos interneto dienraščiuose rusų, lenkų, kaip tariamai politiškai ir kultūriškai grėsmingos etninės bendruomenės, įvaizdis konstruojamas remiantis vien tik oficialiąją poziciją atstovaujančių valstybės pareigūnų ir politikų nuomonėmis, nepateikiant pačių lenkų, rusų, gyvenančių Lietuvoje (pvz. rusų, turinčių sėkmingos integracijos į Lietuvos visuomenę patirtį; rusų, neturinčių prorusiškų pažiūrų) nuomonių; arba pabrėžiant asmens etninę kilmę, bet ne pilietybę).

Nacionalinė žiniasklaida dažnai vaizduodama įvairias bendruomenes peržengia etikos ribas, stereotipiškai vaizduoja atskirties grupių patiriamas problemas. Pastaraisiais metais formuojasi tendencija, pateisinanti ant neapykantos kurstymo ribos balansuojančius komentarus viešojoje erdvėje. Dažnu atveju tokie komentarai yra pateisinami kaip žodžio laisvės ribose išsakoma nuomonė. Pastebimai padaugėjo straipsnių, politikų pasisakymų, pateisinančių neapykantos kalbą.

Ką mes darysime?

Pasitelkiant daugiau nei 20-ties metų Lietuvos žmogaus teisių centro patirtį ir turimus įrankius, susidariusią situaciją spręsime pasitelkiant turimus įrankius ir švietimo žmonėms prieinamomis priemonėmis būdus – t.y. vystant toliau žmonių lankomą portalą manoteises.lt ir pateikiant žmonėms audiovizualinę medžiagą vis gausiau lankomame žmogaus teisių festivalyje „Nepatogus kinas“.

Mūsų uždaviniai yra:

  1. Informuoti galimas diskrinimacijos aukas, plačiąją visuomenę apie egzisuojančius būdus ginti pažeistas teises tiek darbo rinkoje, tiek kitose srityse, pasitelkiant portalą „Manoteises.lt“, socialinius tinklus ir viešas kino peržiūras.
  2. Kelti Lietuvos gyventojų sąmoningumą, gilinti žinias asmenų lygiateisiškumo srityje, pasitelkiant dokumentinius filmus, straipsnius viešojoje erdvėje.
  3. Skatinti dialogą viešajame diskurse surengiant diskusijas, bendradarbiaujant su žiniasklaida.

[1] Apklausą atliko „Baltijos tyrimai“.

[2] Etninių tyrimų instituto informacija, www.ces.lt