Lietuvos žmogaus teisių centras 2012 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras 2012 m.

Trys nevyriausybinės organizacijos – Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras, gavę paramą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę pradėjo įgyvendinti projektą „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“. Numatomos pagrindinės projekto veiklos: laidų ciklas žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos ir pagarbos įvairovei tema; NVO kompetencijų stiprinimas diskriminacijos prevencijos srityje; susitikimų su įvairių bendruomenių atstovais organizavimas.

Projektą įgyvendinančios organizacijos tikisi, jog šis dvejų metų trukmės projektas turės ilgalaikį išliekamąjį poveikį.