LŽTC

Nuo pat Lietuvos žmogaus teisių centro įkūrimo 1994-aisiais pradžios tikėjome, kad žmogaus teisės – kiekvienos stiprios demokratinėmis vertybėmis grįstos valstybės pagrindas. Savo įgyvendinamomis iniciatyvomis vylėmės padrąsinti veikti ir taip pat mąstančiuosius. Šiandien esame tikri, kad einame teisinga linkme, burdami bendruomenę, kuriai svarbu imtis realaus pokyčio, rūpinantis pamatiniu kiekvieno žmogaus orumu.

 

Asmenų lygybė ir nediskriminavimas dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų – visuomenė, kurios siekiame. Joje žmogaus teisės yra demokratinės visuomenės sprendimų, pokyčių ir kitų gyvenimo procesų epicentre.

 

Tai atliepia ir mūsų – Lietuvos žmogaus teisių centro – uždaviniai. Lietuvos valstybės institucijas kviečiame įtvirtinti žmogaus teises kaip vieną iš centrinių ašių, kuria būtų remiamasi kuriant strategijas ir priimant įstatymus. Aktyviai skatiname plėtoti pagarbą žmogaus orumui bei lygiateisiškumą, pagarbos įvairovei ugdymą, žmogaus teisių apsaugos ir švietimo problemų sprendimą.

 

Savo veiklą koncentruojame į lygių galimybių principo įgyvendinimo stebėseną, smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris pripažinimą ir mažinimą, LGBTI asmenų lygiateisiškumą ir teisę registruoti šeiminius santykius, neapykantos nusikaltimų atpažinimą ir skatinimą kurti pagalbos mechanizmus nukentėjusiems nuo jų, romafobijos mažinimą. Šios sritys – mūsų veiklos prioritetai.

 

Veikiame žmogaus teisių advokacijos, švietimo ir visuomenės informavimo srityse. Teikiame pastabas įstatymams ir teisės aktams, įkūrėme ir toliau vystome žmogaus teisių portalą manoteises.lt – didžiausią ir svarbiausią informacijos apie žmogaus teises šaltinį lietuvių kalba. Kartu su VšĮ „Nepatogus kinas“ kasmet kviečiame į didžiausią nekomercinį kino festivalį Baltijos šalyse „Nepatogus kinas“, mokytojams ir edukatoriams nemokamai suteikiame galimybe naudotis žmogaus teisių edukacijos erdve „Nepatogaus kino klasė“.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 2016 metais Lietuvoje įrengėme pirmuosius Atminimo akmenis, 2019 m. pristatėme informacijos apie seksualinio priekabiavimo prevenciją darbe platformą jauciuosigerai.lt, 2020 m. kartu su partneriais sukūrėme neapykantos nusikaltimų pranešimų platformą https://manoteises.lt/pranesk/.

 

Mums svarbu ir prasminga skleisti žinias apie Europos Sąjungoje bei  visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus žmogaus teisių apsaugos standartus ir prisidėti prie visuomenės gebėjimų kovoti su pažeidžiamų visuomenės grupių diskriminacija stiprinimo. Veikdami jau daugiau nei 25 metus ir būdami viena seniausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, vedame mokymus darbdaviams, mokslo ir ugdymo įstaigoms. Inicijuodami mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus, teikiame jais pagrįstus sprendimo būdus įstatymų leidėjams bei Vyriausybei.

 

Giliai tikime, jog visa ko atspirties taškas – žmogus, kuriantis visuomenę, grįstą pagarba žmogaus teisėms.