Reakcija į ATPK pataisas, siekiančias įtvirtinti sankcijas už homoseksualumo propagavimą

Reakcija į ATPK pataisas, siekiančias įtvirtinti sankcijas už homoseksualumo propagavimą

Žmogaus teisių aktyvistai, pilietinės visuomenės atstovai atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką ir Laikinosios Seimo narių grupės “Už lygybę” pirmininkę Mariją Aušrinę Pavilionienę, prašydami viešai pareikšti savo poziciją dėl Seime svarstomų Administracinių teisės pažeidimų kodekso įstatymo pakeitimo pataisų, kuriomis siekiama varžyti žmogaus teises ir diskriminuoti asmenis seksualinės orientacijos pagrindu. Nevyriausybinės organizacijos kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką ir Laikinosios Seimo narių grupės “Už lygybę” pirmininkę Mariją Aušrinę Pavilionienę reaguoti į mėginimus įteisinti žmogaus teisių suvaržymus Lietuvoje ir ginti demokratines vertybes, įrodant, kad žmogaus teisės yra ginamos, o įstatymai leidyba vykdoma laikantis LR Konstitucijos, įstatymų ir tarptautinių sutarčių.

Kreipimu siekiama atrkeipti dėmesį į tai, kad LR Seimas lapkričio 12 dieną skubotai pritarė projekto Nr. XIP-2595 tolimesniam svarstymui. Manome, kad pateikta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pataisa, kuria siūloma bausti už „viešą homoseksualių santykių propagavimą“, prieštarauja ne tik Konstitucijai ir dabar galiojančiam Lygių galimybių įstatymui, tačiau pažeidžia ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Netinkamas šios nuostatos interpretavimas dar labiau gilins homoseksualios lytinės orientacijos asmenų Lietuvoje atskirtį, suvaržys žmogaus teises ginančių organizacijų teisę skleisti informaciją, rinktis į taikius susirinkimus. Tai neužtikrintų demokratijos plėtros Lietuvoje, sukurtų precedentą žmogaus teisių pažeidimams, pateisintų asmenų diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu.

Siūlomos pataisos aiškinamajame rašte teigiama, kad pataisa neprieštarauja tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams ir nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos principu, tačiau administracinės sankcijos numatomos išskirtinai lytinės orientacijos pagrindu. Pažymėtina, kad draudimai, kuriuos siekiama įtvirtinti, ne tik prieštarauja nacionalinės teisės aktams (Lygių galimybių įstatymui, LR Baudžiamajam kodeksui ir kt.), bet ir pirminei Europos Sąjungos teisei, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijai ir Europos žmogaus teisių teismo praktikai.

Dėl plačios ir neaiškios įstatymo projekte vartojamos viešo propagavimo sąvokos, Lietuvos įstatymų leidėjas sukurtų pagrindą fundamentaliems žmogaus teisių pažeidimams. Taip pat būtų sudarytos palankios sąlygos susidorojimui su organizacijomis ginančiomis homoseksualių asmenų teises ir suteiktų pagrindą riboti kitas toleranciją ir pagarbą žmogui skatinančias iniciatyvas.

Pabrėžtina, kad įstatymo pakeitimo projektas prieštarauja LR Konstitucijos 25 straipsnio 2 daliai “Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“ ir 29 straipsniui “Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“ bei konstituciniams lygiateisiškumo, teisės į informaciją ir kitiems principams. Jeigu bus pritarta tokiai neapibrėžtai, LR Konstitucijai prieštaraujančiai pataisai, ji ne tik pažeistų įvairių asmenų grupių interesus ir teises, bet dėl to neišvengiamai būtų svarstoma Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme.

Pažymėtina, kad dorovė, kaip siūlomos pataisos aiškinamajame rašte nurodytas tikslas, yra šiuo metu tinkamai ginama ATPK 214 str., 21419 straipsnių bei visu BK XLIV skyriumi.

Europos Komisarė Viviane Reding komentuodama šį įstatymo projektą pažymėjo, kad Europos Komisija tvirtai atmeta homofobiją, kuri yra žmogaus orumo pažeidimas ir yra nesuderinama su ES vertybėmis. Komisarė taip pat pažymi, kad Europos Komisija yra informuota apie šio projekto svarstymą ir analizuos pataisos tekstą bei santykį su ES teise. Šios analizės pagrindu, Europos Komisija svarstys kokių tolesnių veiksmų reikia imtis.

Kaip pilietinės visuomenės atstovai, sunerimę dėl galimo žmogaus teisių suvaržymo ir diskriminacijos įteisinimo, prašo kreipimusi Tautos atstovų viešai pareikšti savo poziciją šiuo svarbiu žmogaus teisių klausimu ir ginti demokratijos vertybes Lietuvoje.

Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL)
Valdybos pirmininkas Vladimir Simonko

Lygių galimybių plėtros centras
Virginija Aleksejūnė

Lietuvos žmogaus teisių centras
Direktorius Gediminas Andriukaitis

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija
Svetlana Kulšis

Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Direktorė Neringa Jurčiukonytė

Lygių teisių ir socialinės plėtros centras
Direktorius Vytautas Valentinavičius

Tolerantiško jaunimo asociacija
Valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis

Naujoji kairė 95 (NK95)

DEMOS kritinės minties institutas

Marijampolės apskr. Moterų namai-krizių centras
Asociacijos prezidentė Daiva Dovydė

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Direktorius Henrikas Mickevičius