Rekomendacijos, kaip mokyklose sumažinti smurto dėl lyties mastą

Rekomendacijos, kaip mokyklose sumažinti smurto dėl lyties mastą

Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengė bei išplatino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) skirtas rekomendacijas, kaip kurti saugią aplinką mokykloje. Gairėmis siūloma į smurto mokyklose prevencijos programas įtraukti priemones, ugdančias gebėjimus atpažinti smurtą dėl lyties ir apie jį pranešti.

Mokykloje smurtas dėl lyties gali būti išreiškiamas įvairiai: pravardžiuojant, skleidžiant gandus ir šmeižiant, tyčiojantis, nepageidaujamais prisilietimais, seksualiniu priekabiavimu, pornografijos rodymu, sekstingu (seksualinio turinio žinučių, vaizdų ar įrašų siuntimu), fiziniais veiksmais, socialine atskirtimi. Smurtas lyties pagrindu gali būti aptinkamas ir jaunuolių porų tarpusavio santykiuose. Pavyzdžiui, prievartinė kontrolė (asmeninių žinučių tikrinimas, draudimas bendrauti su kitais žmonėmis ir pan.).

Įgyvendinant efektyvią smurto prevenciją Lietuvos švietimo smurto bei patyčių prevencijai skirtose programose rekomenduojama:

Prevencinėse programose ir aprašuose išskirti lyties aspektą. Tik taip galima užtikrinti, kad juose bus numatytos konkrečios prevencijos priemonės. Mechanizmai ir modeliai, skirti smurto ar patyčių prevencijai, neišskiriant gairių dėl lyties, nesuteikia įrankių atpažinti smurto dėl lyties formas. Neatkreipiant dėmesio į lyties aspektą, galima sukurti sąlygas normalizuoti tokio pobūdžio smurtą ir gilinti problemą. Pavyzdžiui, „sijono kilnojimą“ ar „kasų tampymą“ ir toliau laikyti tinkama berniukų dėmesio mergaitėms išraiška.

Įtvirtinti būtinybę kelti pedagogų profesinę kompetenciją. Mokytojai ir mokytojos turėtų būti apmokomi atpažinti ir reaguoti į patyčias bei smurtą dėl lyties. Šie įgūdžiai turėtų būti nuolat tobulinami. Tarnyba yra parengusi mokymų „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ metodologiją, kuria švietimo įstaigos ir jų darbuotojai gali laisvai naudotis. Ypač svarbu skirti dėmesį pedagogų ir kitų švietimo specialistų stereotipinių nuostatų atpažinimui ir kritinei jų refleksijai.

Numatyti atskiras smurto lyties pagrindu atpažinimui bei prevencijai skirtas priemones. Tai galėtų būti užsiėmimai su moksleiviais, skirti nagrinėti lyčių lygybės temas. Pavyzdžiui, kritiškas lyčių stereotipų ir nuostatų apie tinkamą „vyrišką“ ar „moterišką“ elgesį vertinimas; pokalbiai, ugdantys gebėjimus brėžti ribas santykiuose; pamokos apie sutikimo (angl. consent) kultūrą ir gebėjimą priimti kito žmogaus neigiamą atsakymą. Užsiėmimų pavyzdžius, kaip dirbti šiomis temomis, galima rasti leidinyje „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“.

Lyčių lygybės temas dėstyti nuosekliai nuo žemesnių iki vyresnių klasių. Temos ir užsiėmimai su moksleiviais apie galimą smurtą dėl lyties ir jo prevenciją turėtų atitikti mokinių amžių ir gyvenimo aktualijas. Pavyzdžiui, 9-oje klasėje siūloma mokyti atskirti sveikus santykius nuo žalingų, kalbėti apie seksualinį priekabiavimą internete ir kitose erdvėse, suteikti žinių, kaip tokį smurtą atpažinti ir į jį reaguoti. 10-oje klasėje rekomenduojama suteikti žinių apie sutikimo santykiuose svarbą, analizuoti visuomenes nuostatas, susijusias su lyčių vaidmenimis, smurto aukų kaltinimą ir kt.

Rekomendacijos yra projekto „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“ dalis. 2019 – 2021 m. projektą įgyvendino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.

Daugiau informacijos apie smurto prevencijai skirtas priemones mokykloje galima rasti svetainėje „Visureikalas.lt“.