Žmogaus teisių pasižadėjimas

Žmogaus teisių pasižadėjimas

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL, siekia mobilizuoti kandidatus į Europos Parlamentą, kitus Lietuvos politikus ir politines partijas bei ragina aktyviai pasisakyti už žmogaus teises pasirašant šį Žmogaus teisių pasižadėjimą.

Žemiau išdėstytą Žmogaus teisių pasižadėjimą gali pasirašyti visi kandidatai į Europos Parlamentą iki gegužės 24 d. 1:00 (nuo šio laiko draudžiama rinkimų agitacija).

Jeigu esate kandidatas į Europos Parlamentą ir žmonių lygybė yra prioritetinė Jūsų politinės kampanijos dalis, mes raginame Jus išreikšti šias nuostatas pasirašius 8 pasižadėjimo punktus, padėsiančius aktyviai siekti lygybės visoje Europoje.

Jeigu esate rinkėjai, ateikite į Europos Parlamento rinkimus, nes nuo kiekvieno mūsų balso priklauso, kas atstovaus Lietuvai Europos Parlamente. Kandidatų, pasirašiusių Žmogaus teisių pasižadėjimą, sąrašas.

1. Vadovavimasis žmogaus teisių principais

Savo darbe vadovausiuosi žmogaus teisių nedalomumo, universalumo ir visuotinumo, taip pat skaidrumo, nediskriminavimo ir atskaitingumo principais. Žmogaus teisės yra nedaloma vertybė, kuri privalo būti užtikrinta visiems individams siekiant lygybės. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti privilegijų dėl rasės, odos spalvos, tautybės, etninės ar nacionalinės kilmės ar priklausymo etninei bendruomenei, teisinio statuso, religijos ar tikėjimo, lyties, amžiaus, fizinės ar protinės negalios, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar kitų priskirtų tariamo kitoniškumo savybių.

2. Europos Sąjungos nediskriminavimo teisės vystymas

Pažadu siekti išsamios ir visapusiškos teisinės sistemos, skirtos kovai su diskriminacija bei aktyvaus esamų žmogaus teisės standartų įgyvendinimo, įskaitant tęstines ES finansines programas, padedančias lygybei tapti ES realybe.

3. Dėmesys labiausiai diskriminuojamoms žmonių grupėms

Pažadu imtis proaktyvių veiksmų kovoje su diskriminacija ir nelygybe konkrečių socialinių grupių atžvilgiu tiek vietiniu, tiek nacionaliniu, tiek ir ES mastu. Palaikysiu iniciatyvas siekiančias lygybės, skirtingų grupių interesų atstovaujamo politikoje bei visapusiškos įtraukties. Pasinaudodamas(-a) savo politine padėtimi reaguosiu į homofobiją, rasizmą, antisemitizmą, seksizmą bei kitus žmogaus teisių pažeidimus nukreiptus į aukščiau šiame pasižadėjime išvardintas žmonių grupes.

4. Atsakinga ir pagarbi retorika

Užtikrinu, kad kalbėdamas (-a) apie bet kurią iš grupių, kurios potencialiai gali būti netoleruojamos ar diskriminuojamos, tarp jų ir prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius, darbo tikslais atvykusius imigrantus ir jų šeimas, romus, migruojančias bendruomenes, juodaodžius, musulmonus, žydus, lesbietes, gėjus, biseksualius, trans ir interseksualius (LGBTI) asmenis, vartosiu atsakingą retoriką, demonstruojančią pagarbą šioms grupėms priklausantiems asmenims. Dėsiu pastangas tam, kad mano kalba būtų visapusiška ir apimanti šiame pasižadėjime įvardijamų grupių atžvilgiu, bei išvengtų išankstinių nuostatų formavimo, stigmatizavimo bei kitokios žalingos painiavos.

5. Reakcija į neapykantos kalbą tarp politikų

Pažadu vengti nepagarbios retorikos kitų žmonių atžvilgiu, sudrausminti neapykantą skleidžiančius kolegas, palaikyti aukščiau minėtų priemonių sukūrimą bei įgyvendinimą. Nacionalinės ir Europos politinės partijos ir Europos Parlamento grupės privalo užtikrinti proporcingų ir veiksmingų sankcijų, kurių galėtų būti imamasi prieš politikus vartojančius rasistinę, homofobinę, seksistinę retoriką bei neapykantos kalbą, įtvirtinimą. Politikų vartojama prieš tam tikras socialines grupes nukreipta neapykantos kalba (pvz., LGBT ar romų bendruomenių atžvilgiu) legitimuoja nepagarbą, smurtą ir neapykantą prieš šias socialines grupes.

6. Aktyvus dalyvavimas parlamentinėje veikloje

Savo darbu Europos Parlamente sieksiu, kad reakcija į neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus būtų svarbi Europos Parlamento darbotvarkės dalis. Įskaitant, bet neapsiribojant Antirasizmo ir įvairovės grupės Europos Parlamente (Anti-Racism and Diversity Intergroup) atkūrimu ir dalyvavimu joje.

7. LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų) lygybę įtvirtinantis veiksmų planas

LGBT asmenų žmogaus teisių situacija konkrečioje valstybėje narėje pagrįstai gali būti laikoma lakmuso popierėliu, apibūdinančiu bendrą žmogaus teisių padėtį visuomenėje. LGBT asmenų teisės – tai tos pačios žmogaus teisės ir laisvės, galiojančios visiems individams be išimties. Valstybėms nereikia skirti jokių papildomų ekonominių ar finansinių resursų, siekiant užtikrinti prigimtinių LGBT asmenų laisvių ir teisių apsaugą. Pažadu siekti LGBT asmenų lygybės, palaikydamas (-a) visapusiško ir išsamaus veiksmų plano užtikrinančio LGBT asmenų nediskriminavimą bei žmogaus teises ES mastu, sukūrimą ir įgyvendinimą.

8. Žmogaus teisių įgyvendinimas ES viduje

Pažadu aktyviai dalyvauti priimant vidinę ES žmogaus teisių strategiją bei jos įgyvendinimo priežiūros mechanizmą. Šie įrankiai, skirti padėti ES reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus Sąjungos viduje bei šalims narėms prisiimti atsakomybę bei įsipareigojimus žmogaus teisėms. Raginsiu Europos Komisiją pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą ES šalims narėms nesilaikant ES teisės ir šiurkščiai pažeidinėjant žmogaus teises šalies viduje.