Lietuvos nediskriminavimo politika: Lietuvos žydų ir romų bendruomenių atvejai

Lietuvos nediskriminavimo politika: Lietuvos žydų ir romų bendruomenių atvejai

Lietuvos žmogaus teisių centro ekspertės Kristina Rūkaitė ir Monika Guliakaitė-Danisevičienė atliko tyrimą „Lietuvos nediskriminavimo politika: Lietuvos žydų ir romų bendruomenių atvejai“. 

Tyrimo tikslas – identifikuoti Lietuvos teisinės bazės trūkumus nediskriminavimo srityje, įgarsinti Lietuvos žydų ir romų bendruomenių šiandienines antisemitizmo, antičigonizmo ir ksenofobijos patirtis Lietuvoje ir suformuluoti rekomendacijas valstybės institucijoms, siekiant tobulinti atsaką į įvairias diskriminacijos formas Lietuvoje bei didinti visuomenės sąmoningumą, susijusį su antisemitizmu, antičigonizmu ir ksenofobija.

Tyrimo tikslui pasiekti pasirinkta kokybinė metodologija, derinant tris vienas kitą papildančius metodus: teisinės bazės analizę, pusiau struktūruotus interviu ir focus grupių diskusijas. Toks tyrimo dizainas pasirinktas siekiant išsamiau ir tikslingiau įgyvendinti tyrimo keliamus tikslus – apžvelgti Lietuvos teisinės bazės lauką, identifikuoti spragas ir formuluoti iš tiesioginių bendruomenių patirčių kylančias rekomendacijas.

Tyrimo pagrindu parengtos rekomendacijos įvairioms Lietuvos valstybės institucijoms.

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „S4Change: Strategy for a change in anti-discrimination policies in Lithuania“. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, Equality, Rights and Values programme) lėšomis.